Ανοίγει συνεχώς η ψαλίδα μεταξύ μισθών-κερδών, του Δημήτρη Κατσορίδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 10:04 Συντάκτης: Δημήτρης Κατσορίδας
Βαθμολογήστε το άρθρο
(3 ψήφοι)
Ανοίγει συνεχώς η ψαλίδα μεταξύ μισθών-κερδών, του Δημήτρη Κατσορίδα

 

Σχολιασμός των στοιχείων από την έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Πηγή: Rproject

Σύμ­φω­να με το και­νούρ­γιο Δελ­τίο Οι­κο­νο­μι­κών Εξε­λί­ξε­ων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (τ. 13, Νο­έμ­βρης 2022), η αύ­ξη­ση των τιμών σε βα­σι­κά αγαθά (ενέρ­γεια και τρό­φι­μα), δεν εκτι­νάσ­σουν μόνο τον πλη­θω­ρι­σμό (ανήλ­θε στο 12,1% τον Σε­πτέμ­βριο), αλλά το πιο ση­μα­ντι­κό είναι ότι έχει ση­μα­ντι­κές επι­πτώ­σεις στα πολύ χα­μη­λά ει­σο­δή­μα­τα, τα οποία λαμ­βά­νουν μη­νιαίο ει­σό­δη­μα μι­κρό­τε­ρο των 750 ευρώ, επι­φέ­ρο­ντας έτσι μια απώ­λεια της αγο­ρα­στι­κής τους δύ­να­μης έως και 40%. Μά­λι­στα, οι συν­θή­κες δια­βί­ω­σης γί­νο­νται ακόμη χει­ρό­τε­ρες για εκεί­νους που ερ­γά­ζο­νται με άτυ­πες μορ­φές ερ­γα­σί­ας.

Σύμ­φω­να με το ΙΝΕ, ο συν­δυα­σμός της πραγ­μα­τι­κής μεί­ω­σης των μι­σθών και της σχε­τι­κής στα­σι­μό­τη­τας της απα­σχό­λη­σης με­τα­βάλ­λει τη δια­νο­μή του ει­σο­δή­μα­τος σε βάρος της ερ­γα­σί­ας. Τα στοι­χεία (βλ. Διά­γραμ­μα στο τέλος) απο­τυ­πώ­νουν την πτω­τι­κή τάση του με­ρι­δί­ου των μι­σθών στο εθνι­κό ει­σό­δη­μα και την αντί­στοι­χη αυ­ξη­τι­κή πο­ρεία του με­ρι­δί­ου του κέρ­δους μετά το 2019. Με εξαί­ρε­ση το β’ τρί­μη­νο του 2020, το με­ρί­διο των μι­σθών μειώ­νε­ται στα­θε­ρά πριν ακόμη την εμ­φά­νι­ση του πλη­θω­ρι­σμού. Αντι­θέ­τως, από το α’ τρί­μη­νο του 2020 και μετά, το με­ρί­διο του κέρ­δους αυ­ξά­νε­ται στα­θε­ρά. Η τάση αυτή στη δια­νο­μή του ει­σο­δή­μα­τος ανα­δει­κνύ­ει την όξυν­ση της ανι­σό­τη­τας στην κα­τα­νο­μή της ευ­η­με­ρί­ας και τις επι­σφα­λείς συν­θή­κες στην αγορά ερ­γα­σί­ας στην Ελ­λά­δα.

Η ανι­σό­τη­τα πλη­θω­ρι­σμού επι­δει­νώ­νει την ήδη υψηλή ει­σο­δη­μα­τι­κή ανι­σό­τη­τα και την ανι­σό­τη­τα πλού­του. Συ­γκε­κρι­μέ­να, το 2019, η ανι­σό­τη­τα ει­σο­δή­μα­τος με­τα­ξύ του φτω­χό­τε­ρου 20% και του πλου­σιό­τε­ρου 20% του πλη­θυ­σμού στην Ελ­λά­δα αυ­ξή­θη­κε και εντά­θη­κε το 2020 κατά τη διάρ­κεια του πρώ­του κύ­μα­τος παν­δη­μί­ας. Οι αι­τί­ες αυτής της αύ­ξη­σης πι­θα­νό­τα­τα δεν πε­ριο­ρί­ζο­νται μόνο στις επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας, όπως επι­ση­μαί­νει το ΙΝΕ, αλλά θα πρέ­πει να συ­νε­ξε­τα­στούν με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της ει­σο­δη­μα­τι­κής, της φο­ρο­λο­γι­κής και της κοι­νω­νι­κής πο­λι­τι­κής.

Στο ίδιο πλαί­σιο πρέ­πει να συ­νε­ξε­τα­στεί και η ανι­σό­τη­τα πλού­του. Το φτω­χό­τε­ρο 40% του πλη­θυ­σμού κα­τέ­χει όλο και μι­κρό­τε­ρο μέρος του συ­νο­λι­κού πλού­του (4,5% το 2019 από 6,5% το 2009), ενώ το αντί­στοι­χο με­ρί­διο του πλου­σιό­τε­ρου 10% του πλη­θυ­σμού φαί­νε­ται στα­θε­ρά υψη­λό­τε­ρο από την προ οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης πε­ρί­ο­δο (41,3% του 2019 ένα­ντι 38,8% το 2009). Η διπλή αυτή ανι­σό­τη­τα, από την πλευ­ρά των ει­σο­δη­μά­των και του πλού­του και από την πλευ­ρά της πλη­θω­ρι­στι­κής δα­πά­νης, επι­δει­νώ­νει τις κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες δια­βί­ω­σης μιας ση­μα­ντι­κής με­ρί­δας των πο­λι­τών, υπο­σκά­πτο­ντας την κοι­νω­νι­κή συ­νο­χή.

Λαμ­βά­νο­ντας υπόψη, η έρευ­να του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, αυτό το συ­νε­χές άνοιγ­μα της ψα­λί­δας, προ­τεί­νει μια σειρά από ανα­γκαί­ες πα­ρεμ­βά­σεις, οι οποί­ες στο­χεύ­ουν στην προ­στα­σία της αγο­ρα­στι­κής δύ­να­μης των μι­σθω­τών και των πιο ευά­λω­των κοι­νω­νι­κών ομά­δων, όπως είναι η άμεση και επαρ­κής αύ­ξη­ση του κα­τώ­τα­του μι­σθού, η επα­να­ρύθ­μι­ση των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων και η κά­λυ­ψη της προ­στα­σί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων με κλα­δι­κές συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις ερ­γα­σί­ας, ο αυ­στη­ρός έλεγ­χος του τρό­που δια­μόρ­φω­σης των τιμών και των πε­ρι­θω­ρί­ων κέρ­δους των εται­ρειών ενέρ­γειας με ταυ­τό­χρο­νη πά­τα­ξη της κερ­δο­σκο­πί­ας σε όλες τις επι­χει­ρή­σεις βα­σι­κών κλά­δων πα­ρα­γω­γής και εμπο­ρί­ας βα­σι­κών αγα­θών δια­τρο­φής, η επι­τά­χυν­ση των δια­δι­κα­σιών πρά­σι­νου και ενερ­γεια­κού με­τα­σχη­μα­τι­σμού του πα­ρα­γω­γι­κού υπο­δείγ­μα­τος της οι­κο­νο­μί­ας με αύ­ξη­ση των δη­μό­σιων επεν­δύ­σε­ων, κ.λπ.

Μαζί με αυτά, θα πρό­σθε­τα ότι το ερ­γα­τι­κό-συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα θα μπο­ρού­σε να διεκ­δι­κή­σει την εφαρ­μο­γή ενός Βα­σι­κού Εγ­γυ­η­μέ­νου Ει­σο­δή­μα­τος, καθώς επί­σης της Αυ­τό­μα­της Τι­μα­ριθ­μι­κής Ανα­προ­σαρ­μο­γής (ΑΤΑ) σε μι­σθούς, συ­ντά­ξεις και επι­δό­μα­τα ανερ­γί­ας, ως ένα βα­σι­κό μέσο προ­στα­σί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων και πί­ε­σης απέ­να­ντι στην κερ­δο­σκο­πία. Έτσι, όσο θα αυ­ξά­νο­νται οι τιμές των προ­ϊ­ό­ντων θα αυ­ξά­νο­νται και οι μι­σθοί.

Όπως έχου­με επι­ση­μά­νει αλλού (βλ. https://​rproject.​gr/​article/​ata-​sto-​kyma-​ayxiseon, 17-3-2022), η ει­σο­δη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή για κάθε τάξη αντι­με­τω­πί­ζε­ται δια­φο­ρε­τι­κά. Άλλες είναι οι επι­λο­γές για τον κόσμο της ερ­γα­σί­ας και άλλες για το κε­φά­λαιο. Άρα, η δια­τύ­πω­ση των προ­α­να­φερ­θέ­ντων αι­τη­μά­των από τους «από κάτω», είναι οι δικές τους επι­λο­γές για να αντι­με­τω­πί­σουν με επι­θε­τι­κό τρόπο την κρίση.

Με­ρί­δια μι­σθών και κερ­δών στο ΑΕΠ (2019-2022)

Πηγή: ΕΛ­ΣΤΑΤ (επε­ξερ­γα­σία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)

Ση­μεί­ω­ση: Στοι­χεία με επο­χι­κή διόρ­θω­ση.

 

Αναγνώστηκε 1367 φορές

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Θέλουμε να μιλήσουμε για τον κομμουνισμό της εποχής μας, την αναγκαία αλλά όχι δεδομένη προοπτική. Θέλουμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα για την καθημερινή επιβίωση και τον αγώνα γι’ αυτήν.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εγγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι.