20.6 C
Athens
Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράνομη μεταφορά δομικών και άλλων υλικών από την Ελευσίνα στον Πειραιά

 

 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

 

Στις 28-2-2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4597/2019, με τον οποίο μεταξύ άλλων κυρώθηκε και η σύμβαση παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ ΑΕ), ήτοι το θεσμικό κείμενο που ρυθμίζει την έκταση του κοινόκτητου και κοινόχρηστου λιμένα Ελευσίνας, ο οποίος παραχωρείται κατά χρήση στην ΟΛΕ ΑΕ, καθώς και τα δικαιώματα του τελευταίου επί αυτής. 

Σύμφωνα με τον σαφή και μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης όρο 2.4 (iii) της ανωτέρω κυρωθείσας με νόμο σύμβασης τα δικαιώματα της ΟΛΕ ΑΕ εκτείνονται και σε εγκαταστάσεις και έργα, επί των οποίων υφίσταντο δυνάμει αναπτυξιακών νόμων δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν παύσει οριστικά τη λειτουργία τους. 

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ είχε παύσει οριστικά τη λειτουργία της πριν τη θέση σε ισχύ του ανωτέρω νόμου, οδηγώντας στον δρόμο της ανεργίας εκατοντάδες εργαζόμενους….

Θα αντιπαρέλθουμε ισχυρισμούς περί δήθεν διοικητικής άδειας λειτουργίας της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ σε ισχύ, διότι, εάν στην κατάσταση που βρίσκεται η εν λόγω βιομηχανική εγκατάσταση σήμερα (ιδίως με το ρεύμα κομμένο), οι αρμόδιες κρατικές Αρχές δεν έχουν ακόμα προβεί σε ανάκλησή της, τότε η υπόθεση αποκτά πράγματι απρόβλεπτες ποινικές διαστάσεις. 

Στις 23/3/2020, ήτοι 13 μήνες μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του ν. 4597/2019, η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ (πρόκειται για τον αποκαλούμενο “βασιλιά των λατομείων”) ζήτησε από την ΟΛΕ ΑΕ την παραχώρηση για 18 μήνες κρηπιδώματος στη θέση “Βλυχα” με σκοπό τη φόρτωση αδρανών υλικών. Οι γνώστες τη υπόθεσης ισχυρίζονται ότι η παραχώρηση αυτή θα αφορούσε στη διακίνηση 1.000.000 τόνων αδρανών υλικών, η οποία θα απαιτούσε την κίνηση 180 φορτηγών / ημέρα και θα απέφερε στην ΟΛΕ ΑΕ έσοδα 700.000 Ευρώ. Η ΟΛΕ ΑΕ δεν έκανε δεκτό το αίτημα της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ, αν και στη θέση “Βλύχα” πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια διακίνηση αδρανών υλικών υπό αμφισβητούμενες περιβαλλοντικά περιστάσεις.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, ήτοι στις 24/3/2020, καταρτίστηκε ανάμεσα στις εταιρείες ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ και ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ συμφωνητικό με αντικείμενο την παραχώρηση έναντι αμοιβής (την οποία ΔΕΝ θα εισπράξει η ΟΛΕ ΑΕ) φερόμενου ιδιόκτητου λιμένα της πρώτης στη δεύτερη, με σκοπό την αποθήκευση και φόρτωση δομικών υλικών. Στο ανωτέρω συμφωνητικό δεν γίνεται καμία αναφορά σε καταστατικό σκοπό της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ συναφή με την αποθήκευση και φόρτωση δομικών υλικών τρίτων, ούτε στην ύπαρξη περιβαλλοντικών όρων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (παραχώρηση χρήσης σε τρίτους για αποθήκευση και φόρτωση δομικών υλικών).

Στην πραγματικότητα πρόκειται για έκταση, η οποία δυνάμει του όρου 2.4 (iii) της ανωτέρω κυρωθείσας με νόμο σύμβασης παραχώρησης, έχει περιέλθει λόγω της παύσης λειτουργίας της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ στην αρμοδιότητα της ΟΛΕ ΑΕ, η οποία έχει την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εποπτεύει την έκταση, που της παραχωρήθηκε, και να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα σε αυτήν, αλλά και το δικαίωμα να αποκομίζει εκείνη (και όχι η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ) έσοδα από την παραχώρησή της. 

Περαιτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι η μεταφορά των αδρανών υλικών της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ από την ανωτέρω έκταση προς το λιμένα Πειραιά γίνεται με ογκώδη κλαπέ, τα οποία λόγω του όγκου τους και της συχνότητας της μεταφοράς είναι δύσκολο να μη γίνουν αντιληπτά δια γυμνού οφθαλμού τόσο από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, όσο και από την ΟΛΕ ΑΕ. 

Σοβαρότατα ερωτηματικά προξενεί το γεγονός ότι η ΟΛΕ ΑΕ δήλωσε εγγράφως ότι για “πρώτη φορά” αντιλήφθηκε τη διακίνηση αδρανών υλικών της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ από τον προβλήτα της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ προς το λιμάνι Πειραιά ΧΩΡΙΣ τη δική της άδεια ή σύμφωνη γνώμη στις 22-5-2020, ήτοι δυο (2) μήνες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ – ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ. Στο εν λόγω έγγραφο της ΟΛΕ ΑΕ επισυνάφθηκε το ανωτέρω συμφωνητικό, παρά το γεγονός ότι η ΟΛΕ ΑΕ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε αυτό. 

Ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά προξενεί το γεγονός ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας αντιλήφθηκε την αποθήκευση, φόρτωση και μεταφορά χύμα δομικών υλικών με αυτοκινούμενη φορτηγίδα – κλαπέ από τις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ στις 23-5-2020, δηλαδή δυο (2) μήνες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ – ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ. Γίνεται μνεία ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας επέβαλε στις 11-2-2020 διακοπή εργασιών του τερματικού σταθμού της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ για φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων και λογικά θα ανέμενε κανείς ότι θα ασκούσε αυξημένη εποπτεία στις εγκαταστάσεις αυτές. 

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε οποιαδήποτε ενέργεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο προφανώς έβλεπε τις προερχόμενες από την Ελευσίνα φορτηγίδες να εκφορτώνουν αδρανή υλικά εντός λιμένα Πειραιά, χωρίς η εργασία αυτή να προβλέπεται στην με αριθμό πρωτ. 2421.17/02/11-3-2020 χορήγηση άδειας απόρριψης βυθοκορημάτων του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά και χωρίς να έχουν ληφθεί οι άδειες και εγκρίσεις, που η ΟΛΕ ΑΕ ως Port Authority θεωρούσε αναγκαίο να εκδώσει. 

Τα ανωτέρω διαμορφώνουν μια κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή σχετικά για τις ευθύνες κυβέρνησης – ΥΕΝ – ΟΛΕ 

Η ΟΛΕ ΑΕ, ως Port Authority, που ασκεί δημόσια εξουσία, ισχυρίζεται – έστω και μετά από δυο (2) μήνες – ότι η μεταφορά των αδρανών υλικών γίνεται χωρίς τη δική της άδεια και έγκριση, τις οποίες θεωρεί προφανώς αναγκαίες. 

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας – έστω και μετά από δυο (2) μήνες – ισχυρίζεται ότι ήδη από 11-2-2020 έχουν με δική του πράξη διακοπεί οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης πλοίων από τις εγκαταστάσεις τερματικού σταθμού της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ. 

Με αυτά τα δεδομένα, ένα είναι βέβαιο: οι αρμόδιες κρατικές αρχές όφειλαν να ενεργήσουν άμεσα για τη διακοπή της μεταφοράς, ενεργοποιώντας την αυτόφωρη διαδικασία και επιβάλλοντας διοικητικές κυρώσεις. Δεν υποβάλλουν ερωτήσεις, ούτε χάνουν χρόνο, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους επιστολές. 

Εύλογα, λοιπόν, αναρωτιόμαστε: γιατί η αντιμετώπιση των επιχειρήσεων ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ και ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ από τις κρατικές Αρχές ήταν τόσο ολοφάνερα προκλητική, κραυγαλέα και σκανδαλώδη στις παράνομες ενέργειές τους; Οι ευθύνες είναι καταφανέστατες για τις εμπλεκόμενες κρατικές αρχές και υπηρεσίες

Υπογραμμίζουμε ότι ο λιμένας Πειραιά εμπίπτει στο προστατευτικό πλαίσιο για την προστασία των υδάτων της Μεσογείου, το οποίο σαφώς επιτάσσει ότι κάθε ξένο σώμα, το οποίο απορρίπτεται στη θάλασσα άνευ αδείας αποτελεί απόρριμμα, δηλαδή σκουπίδι.

Καλούμε την κυβέρνηση, τους Υπουργούς Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Ενέργεια; να δώσουν απαντήσεις για τις παράνομες ενέργειες που αναφέρουμε παραπάνω και ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι η καταγγελία μας έχει απεύθυνση και τις δικαστικές αρχές.

 

 

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ